تظاهرات “نه به اعدام” در یوتبوری – ویدیو

روز شنبه 27 اوت در یوتبوری نیز به مانند استکهلم ایرانیان و هواداران مقاومت در یک تظاهرات ضمن محکوم کردن اعدامها در ایران خاطره شهدای قتل عام سال 67 را گرامی داشتند. تظاهرات کنندگان همچنین خواستار محاکمه مسئولین جنایت سال 67 در دادگاههای بینالمللی شدند.