تناقض‌گویی‌های روحانی در موضوع مبارزه با فساد طبیعی است

تناقض‌گویی‌های رئیس‌جمهور در موضوع مبارزه با فساد طبیعی است/ روند مقابله با فساد رو به جلو است

مدیر دفتر مطالعات و تدوین تاریخ ایران گفت: تناقض‌گویی‌های رئیس‌جمهور در موضوع مبارزه با فساد طبیعی است. 

عباس سلیمی نمین مدیر دفتر مطالعات و تدوین تاریخ ایران بیان کرد: نباید انتظار داشت که ما یک واکنش ایده آلی را از سیاستمداران شاهد باشیم، آنچه که مسلم است در سال های اخیر روند اعمال قانون درباره حاشیه امن مسئولان عالی رتبه سیاسی و حتی قضائی افزایش چشمگیری یافته است.

وی ادامه داد: رئیس جمهور چندان نمی تواند در این وادی اقدامی برای جلوگیری از اعمال قانون کند که این امر دستاورد بالایی محسوب می شود و باید قدر دانست.ا

وی بیان کرد: تناقض گویی‌های رئیس جمهور در موضوع مبارزه با فساد طبیعی است؛ چراکه او به گونه ای باید ناراحتی خودش را از وضعیت فساد برادرش ابراز کند. به هرحال امروز شاهد دستاوردهای چشمگیری در خصوص مبارزه با فساد به نسبت گذشته هستیم. فارس