تنفر مردم از اصول طلبگرا و اصلاح طلب

در طول چند سال اخیر به ویژه در ماه های اخیر هر خبر یا گزارشی در ارتباط با فعالیت اصولگرایان و اصلاح طلبان در رسانه ها منتشر می شود، با خواندن واکنش ها و پیام های ارسالی از سوی مردم می توان به این حقیقت رسید که عامه مردم رضایت چندانی از عملکرد و اقدامات این دو طیف سیاسی ندارند و در هر دوره ای که به یکی رأی داده و به دیگری رأی نداده اند، انگار به آنچه در ذهم داشته و به آن فکر می کردند، نرسیده اند.

همین موضوع باعث شده تا اصلاح طلبان و اصولگرایان در انتخابات مختلف به فکر چاره بیافتند و تلاش کنند با شکل دهی جبهه ها یا ائتلاف هایی از بکاربردن لفظ اصولگرا یا اصلاح طلب برای حضور در انتخابات پرهیز کنند تا شاید با نامی جدید بتوانند نظرات مردم را به سوی خود جلب کنند، اما این تاکتیک انتخاباتی نیز دیگر خیلی پاسخگوی انتظارات مردم و افکار عمومی نخواهد بود و مردم هم به آن رغبتی نشان نخواهند داد.

در حقیقت، فصل عوض کردن نام ها هم به پایان رسیده است و مردم و جامعه انتظار دارند ، طرحی نو دراندازند.

اینکه مردم از اصولگرایی و اصلاح طلبی، اعتدالیون و اعتدالی ها، تندروها و تندروی ها، سنتی ها و «تکرارها» خسته شده اند را باید تنها در عملکرد بجای مانده از آنها جست و جو کرد. مردمی که انتظار دارند وقتی کشوری 8 درصد منابع جهان را در اختیار دارد و یک درصد جمعیت دنیا را، به همان اندازه از این مواهب خدادادی برخوردار بشوند و تنها عده ای خاص که متشکل از بخشی از خانواده ها هستند، برخوردار نباشند و دیگران غیر برخوردار. تابناک