تنها عکس آدمکشان “آقا” در حیاط خانه فروهرها

سایت پارسینه: تنها عکس منتشر شده از قتل داریوش و پروانه فروهر “کتاب روزشمار سی سال جمهوری اسلامی«قتل مشکوک داریوش فروهر وزیر کار دولت موقت و همسرش در منزل» .

خارج کردن جسد فروهر از منزل توسط مامورین، آذر 1377

froohar