توافق فراحزبی سوئد برای اقدامات ضدتروریسم

terrorartikel-1دولت سوئد تصمیمی را اتخاذ کرده است که بر اساس ان تعداد صدور پاسپورت برای افراد، طی یک دوره پنج ساله، محدود میشود . بر اساس همین تصمیم مدت اعتبار پاسپورتهای کودکان کاهش مییابد.
این تصمیم دولت فراجناحی است و همه احزاب موجد در پارلمان سوئد، به غیر حزب چپ با انبه توافق رسیده اند.
وزیر کشور سوئد آندرش ایگه‌من در یک کنفرانس مطبوعاتی همچنین اغلام داشت که این تصمیم دولت همچنین امکان مجازات افرادی که به “مسافرتهای تروریستی” اقدام میکنند، فرهم خواهد کرد.
تا کنون بسیاری از پرونده های مشکوک تروریستی به علت عدم وجود قانون لازم و مدارک مکفی مختومه اعلام میشدند اما این تصمیم بیساری از این مشکلات را حل خواهد کرد.
دیگر احزاب تعجب خود را عدم توافق حزب چپ با این توافقنامه ابراز داشتند.