تولید آب سنگین در کارخانه اراک در ایام نوروز

تولید آب سنگین در کارخانه اراک در ایام نوروز

مجتمع تولید آب سنگین خنداب در تعطیلات نوروز 1399 به طور شبانه‌روزی در حال تولید محصول استراتژیک آب سنگین، اکسیژن 18 و ترکیبات ایزوتوپی دوتره است.

مجتمع تولید آب سنگین اراک (خنداب) در تعطیلات نوروز 1399 نیز همچون گذشته به صورت شبانه‌روزی و با حداکثر ظرفیت در حال تولید محصول استراتژیک آب سنگین، اکسیژن 18 و ترکیبات ایزوتوپی دوتره است. ایسنا