جمشید پیمان: اصولی ترین و ضروری ترین برداشت من از برنامه‌ی ده ماده‌ای خانم مریم رجوی!

گفتم : من به عنوان ” من” ، خواهان سرنگونی تمامیت جمهوری اسلامی حاکم بر ایران( یا همان حاکمیت و حکومت آخوندی) و استقرار نظامی برپایه‌ی جدایی کامل دین از دولت‌ام!
گفت: حتما به این علت که مردم ایران از اسلام روی گردان شده اند!
گفتم: مقصودت از ” مردم ایران” چه بخشی از جمعیت هشتاد ملیونی کشور ایران است؟
گفت: اکثریت آنها!
گفتم :به اعتبار نظر تو یعنی حد اقل 40 ملیون به اضافه یک تن از مردم ایران و حد اکثر 79999999تن از آنها از اسلام روی‌ برگردانده اند!
گفت: به این دقیقی که نمی دانم!
گفتم: اول که گفتی مردم ایران، بعد گفتی اکثریت آنها، الان هم که می گویی بطور دقیق نمی‌دانی!
گفت: داری متّه به خشخاش می‌گذاری…
گفتم: ادعایت ناگزیرم می کند متّه به خشخاش بگذارم. اما آمار و ارقام را فراموش کن، فقط بگو چگونه کشف کرده ای که اکثریت مردم از اسلام رو برگردانده‌اند؟
گفت : … چیزی نگفت!
گفتم:حالا تو نظر مرا بشنو؛ من با استقرار هرگونه حکومت دینی ـــ با هر درصدی از اختلاط دین و دولت ـــ مخالفم!
گفت : می توانی درباره چرایی نظرت توضیح دهی؟
گفتم: حضور هرگونه اصلی از یک دین در قانون اساسی یک کشور مدرن نشانه ی تبعیض آن دین نسبت به ادیان دیگر و نفی برابری حقو ق شهروندی است!
گفت: اگر اکثریت مردم حکومت دینی بخواهند؟
گفتم: در این حالت،آن اکثریت بطور آشکار حق اقلیتی را که حکومت دینی نمی‌خواهند، نمی خورند، قورت می دهند!
گفت: پس تو با اصل “حقانیت رای اکثریت” که مبنای دموکراسی است، مخالفی!
گفتم: گفتم یادت باشد دموکراسی امروز با زمان افلاتون تفاوت های شگفت انگیز دارد که مهم ترینش پیش شرط ” برابری حقوق شهروندی” است . با توجه به این پیش شرط، در دموکراسی مدرن، اکثریت نباید تصمیمی بگیرد که نافی تمام یا بخشی ولو بسیار اندک از حقوق شهروندی حتا یک شهروند باشد!
گفت : با این اوضاع چگونه از شرّ جمهوری اسلامی حاکم بر ایران، رها می شویم؟
گفتم : روی هم ریختن نیروی مخالفان این رژیم در ظرفی به اسم ” اعلامیه جهانی حقوق بشر”، با تاکید بر اصل جدایی کامل دین از دولت و با تاکید بر اصل برابری حقوق شهروندان!
گفت این را چگونه تدوین و چگونه عرضه می‌کنی؟
گفتم خانم مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده شورای ملی مقاومت این را در یک برنامه ده ماده ای ندوین و به مردم ایران پیشنهاد کرده است! من به او می گویم به عنوان یک ایرانی در کنارش هستم و برای تحقق برنامه اش مبارزه می کنم!
گفت: فکر می کنی این امر یعنی تجمیع نیروها ی مخالف نظام جمهوری اسلامی بر این مبنا شدنی است؟
گفتم: اگر بطور جدّی خواهان سرنگونی جمهوری اسلامی اند و از آن بالاتر می خواهند در این راه مبارزه متحد و تاثیر گذار کنند، شدنی است!
گفت : در غیر این‌صورت؟
گفتم : در غیر این صورت شاید یکی از ماه یا از چاه ظهور کند و جورمان را بکشد!

جمشید پیمان، 27 ـ 10 ـ 2021

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: