جمشید پیمان: اگر مصدق اینگونه پشتیبانی شده بود!

دوست ارجمندی پشتیبانی پولی یاران مقاومت از سیمای آزادی را مشابه کمک های مردم ایران به دولت دکتر مصدق معرفی کرده بود!

ـــ سخنش از یک وجه حق است و ستودنی: بله، بخشی از مردم ایران در زمان حکومت ملی مصدق و در گرماگرم مبارزه او با انگلستان برای استیفای حق ایران، با خرید اوراق قرضه ملی به یاری دولت او شتافنتد ؛ دولتی که در صحنه بین المللی تنها بود و مورد تهاجم و تجاوز دشمنان خارجی و داخلی قرار گرفته بود! امّا…

ـــ این کمک، به اصطلاح بلاعوض نبود! یاری دهندگان پول هایشان را در ازاء دریافت رسیدی به اسم ورقه ی قرضه ملی، به دولت ملی مصدق وام داده بودند. وامی که دولت متعهد به باز پرداخت آن بود.

اکنون به پشتیبانی مردم ایران ( باز هم بخشی از مردم ایران) به سیمای آزادی و درحقیقت به مجاهدین و چهره های شاخص آنها؛ مریم و مسعود رجوی، نگاه کنیم:

ـــ سال های درازی است که یاران مقاومت از یک صدم تا صد درصد دارائی های مالی و پولی خود را برای گسترش و تحکیم مبارزه علیه نظام ضد بشری حاکم بر ایران، در طبق اخلاص می گذارند و تقدیم سازمان مجاهدین خلق و شورای ملی مقاومت می کنند!
ـــ آنها در این کار هیچگونه چشم داشتی ندارند، آنها جانانه و بی ریا و با خلوص نیت و از صمیم دل در این یاری و کمک رسانی، نه تنها شرکت می کنند که به مسابقه می پردازند!ـــ نکته بسیار جالب و درخور توجه و شایان احترام و افتخار و ستایش اینکه همه ی یاری دهندگان بی استثناء ،از اینکه اندازه پرداختشان اندک است ابراز تاسف و شرمندگی می کنند؛ چه هواداری که 10 دلار کمک می کند، چه آنکه 1000 دلار، چه یاری که پانصد هزار دلار!
اکنون هر شاهدی باید از خود بپرسد چرا این عاشقان آزادی چنین اند؟
پاسخ من ساه، روشن و کوتاه است:
ـــ زیرا مجاهدین را بیشتر از خودشان با گذشت و فداکار وصادق و صمیمی و از جان گذشته در میدان مبارزه دیده اند! زیرا مجاهدین را در امر مبارزه برای آزادی ایران از سلطه رژیم ضدبشری حاکم، راستگو و درست کردار و پایدار و بی انحراف و سرسخت دیده اند!

در پایان بر این نکته تاکید می ورزم ؛ اگر یاری به مصدق از این جنس می بود و از گستردگی و عمومیت برخوردار می شد، بسیار بسیار بعید بود که مصدق شکست بخورد!و اگر یاری به مجاهدین در همین مایه عمومیت یافته بود، نظام فاسد آخوندی مدت ها پیش از صحنه حذف شده بود!

جمشید پیمان،06 ـ 12 ـ 2018