جمشید پیمان: به رزم ما قیام ما، شعاری تو، توئی پرچم

«به سیمای آزادی،تلویزیون ملّی ایران»

 

توئی آئینه ی یاری، توئی سیمای آزادی

پیام از عاشقان داری، توئی سیمای آزادی

فروزان در شب تاری، توئی سیمای آزادی

توئی آوایِ بیداری، توئی سیمای آزادی

 

تو ایران را سخنگوئی،کلام از حق تو می گوئی

به گفتار و عمل نیکی، در اندیشه، تو مینوئی

در این دریایِ ظلمانی، رهِ روشن، تو می پوئی

مجاهد را هماوائی، فدائی را تو همسوئی

 

ز رفتن وا نمی مانی، اگر ره سخت و گر آسان

پدافندی تو انسان را، چه در پیدا  چه در پنهان

به آزادی وفاداری، به راهش می سپاری جان

توئی فریاد ایرانی، صدای خلقِ در زندان

 

پیام و پیک شادی تو، در ایرانِ سراپا غم

زمستان دل ما را، بهاری، دلکش و خُرّم

به زخم کهنه ی مردم،سرودت نغمه ات مرهم

به رزم ما قیام ما، شعاری تو، توئی پرچم

 

در این خاموشی ناخوش،چه خوش ازعشق می خوانی

چه خوش وامانده از ره را، بسوی صبح می رانی

شکستی هیبت شب را ، چراغ جمع یارانی

نوید صبح فردائی ، تو پیک مهر تابانی

 

توئی آئینه ی یاری، توئی سیمای آزادی

پیام از عاشقان داری، توئی سیمای آزادی

فروزان در شب تاری، توئی سیمای آزادی

توئی آوایِ بیداری، توئی سیمای آزادی