جمشید پیمان: به غم خوارگی جز سرانگشت من نخارد کسی تیره ی پشتِ من!

آقای پمپئو،وزیرمحترم امور خارجی آمریکا!

با عرض سلام و ابراز احترامات خالصانه!

در جریان تغییر و تحول مناسباتتان با رژیم جمهوری اسلامی به دیپلمات های تحت امرتان فرموده اید با شش گروه و سازمان خواهان براندازی نظام حاکم بر ایران رابطه برقرار نکنند واز شرکت در برنامه های آنها اجتناب ورزند!

ــ در میان آن شش گروه، از سازمان مجاهدین و شورای ملی مقاومت هم اسم برده اید.اینکه شورای ملی مقاومت را بازوی سازمان مجاهدین خوانده اید می گذارم به حساب نا آگاهی تان و به هیچ رو به شما گمان داشتن سوء نیت نمی برم. تنها برای اینکه بار دیگر و جایی دیگر این خطای سهوی ازتان سر نزند ، از سر روشنگری به شما یاد آور می شوم که سازمان مجاهدین خلق ایران یکی از تشکل های عضو شورای ملی مقاومت است و البته بزرگ ترین آنها. برای آگاهی بیشترتان می افزایم که این سازمان بازو هم دارد. بازویی پر توان و خستگی ناپذیر و منسجم و مبارزکه از مجموعه ی بسیار گسترده و پرشمار هوادارانش در سراسر جهان تشکیل شده است.

ــ درباره پنج گروه دیگر نه حرفی دارم و نه وظیفه ای. درمورد شورای ملی مقاومت و سازمان مجاهدین خوب است اطلاعات مورد نیازتان را از کسانی بگیرید که در سی سال گذشته همین منصبی را داشتند که شما الان بر آن منصوبید. بعد از کسب نظر آنها بی تردید به این یقین خواهید رسید که این پرهیز دادنتان هم بی جا و هم بیهوده است.

ــ باری، جناب وزیر محترم! شما به احتمال زیاد با سعدی شاعر بزرگ ایرانی آشنایی دارید. هم او که می گوید:

بنی آدم اعضای یک پیکرند

که در آفرینش ز یک گوهرند

جو عضوی به درد آورد روزگار

دگر عضوها را نماند قرار

تا می رسد به این بیت که دوست دارم مورد توجه ویژه تان قرار گیرد:

تو کز محنت دیگران بی غمی

نشاید که نامت نهند آدمی!

جناب آقای وزیر محترم!

سعدی ما سه تا نصیحت اختصاصی هم به ما کرده است که روی پاهای خودمان ایستاده ایم و دستمان را فقط برای دوستی به سوی کسانی دراز می کنیم که ارزش دوست شدن دارند. او به ما می فرماید:

به دست آهن تفته کردن خمیر

به از دست بسته به پیش امیر

و

هرکه نان از عمل خویش خورَد

منت از حاتم طائی نبَرَد

و

به تمنای گوشت مردن به

که تقاضای زشت قصابان!

جناب آقای وزیر محترم!

با سعدی ما بیشتر و ژرف تر آشنا شوید! مطمئن باشید بهره ی فراوان می برید!

جمشید پیمان، 10 ـ 01 ـ 2020