جمشید پیمان: سفره ی یلدا انار ندارد امسال!

یلدا سیاه نیست امسال
سرخ است با اشک بچهّ های حلب
یلدای امسال خورشید نمی زاید
انسانیت را سِقط می کند،
در انتهای نُه ماهگی اش.

سفره ی یلدا انار ندارد  امسال
پکیده های دل مادران حلب
به آذین نشسته اند.
آی محبوبِ من!

مرا به خلوت مهتابی چشمت فرا مخوان
از حافظِ لبت امشب،
غزل باده نمی نوشم .

امشب
مهمان عاطفه های از هم گسیخته ام
در کوچه های گریبان چاکِ حلب!

جمشید پیمان
18 ـ 12 ـ 2016