جمشید پیمان: نگاه من به دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا

کسانی که در پی آزادی ایران از سلطه ی رژیم جمهوری اسلامی هستند و برای تحقق این هدف بطور جدی مبارزه می کنند،کسانی که  اهل دو دوزه بازی کردن نیستند و به بهانه های مختلف آب به آسیاب رژیم آخوندی نمی ریزند و دوست دارند هر چه زود تر شرّ این رژیم کنده شود ، نیاز به پشتیبانی گسترده و موثر آزادی خواهان در هر کجای جهان دارند.

یکی از این کمک ها ی بسیار موثر به آزادی خواهان ایرانی ، کمک نرساندن به رژیم جمهوری اسلامی است.زیرا رژیم آخوندی حاکم بر ایران در سایه ی پشتیبانی های همه سویه  مستقیم و غیر مستقیم کشورهای متعددی، توانسته است به زندگی اش ادامه دهد. همزمان توانسته است شبکه های تروریستی را در بسیاری از کشورهای جهان ایجاد کند و توسعه دهد. همزمان توانسته است برای سرکوب آزادیخواهان در داخل کشور به جنایت های عظیم و در بعضی موردها، بی نظیر، دست یازد و همزمان بطور توقف ناپذیر حقوق بشر را نقض کرده و مرتکب جنایت علیه بشریت شده است.

بر این مبنا آزادی خواهان ایران همزمان با مبارزه رویارو با چنین رژیم جنایتکاری، باید برای قطع کمک های خارجی به این رژیم بکوشند و این امر را یکی از مبرم ترین وجوه مبارزه خود تلقی کنند.

با عطف به این توضیح، اکنون و در آغاز ریاست جمهوری  دونالد ترامپ، آزادیخواهان ایران می کوشند  رئیس جمهور جدید بزرگترین و تاثیر گذار ترین قدرت امروز جهان را در مسیر مورد نظرشان علیه جمهوری اسلامی قرار دهند. اگر این اتفاق بیفتد و آمریکا ــ و نیز سایر کشورهای بزرگ و تعیین کننده و همچنین سازمان ملل متحد ــ یکسره به سیاست مماشات و استمالت و همراهی با نظام آخوندی که بزرگترین صادر کننده و حامی تروریسم جهانی و ناقض دائمی حقوقبشر در همه ی عرصه ها است، پایان دهند، آنگاه راه برای تغییر نظام در ایران هموار می شود.

خواست آزادی خواهان ایران در امر کسب پشتیبانی از کشورهای خارجی و مردم صلح دوست و طرفدار حقوق بشر،در همین چارچوب می گنجد و تعریف می شود. آزادی خواهان ایران برای براندازی نظام ضد بشری حاکم بر ایران از هیچ قدرت خارجی انتظار مداخله مستقیم در امور داخلی ایران را ندارند. آزادی خواهان ایران در مسیر مبارزه شان نه توقع دارند و انتظار نه سر سوزنی موافقت دارند که نیرو های نظامی کشور های خارجی برای تغییر نظام، در ایران مداخله نظامی کنند و به جنگ متوسل شوند.

تغییر دموکراتیک در ایران چشم اندازی روشن دارد و به یمن مبارزه و مقاومت مردم ایران امکان پذیر است. احتمال تحقق این امر که مریم رجوی رئیس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ،آن را راه حل سوم  نامیده است، چندین برابر خواهد شد اگر شرط هائی را که برشمردم محقق گردند.

در همین رابطه آزادی خواهان ایران در عرصه ی بین المللی از هر امکان قانونی(مورد تایید مجامع حقوقی بین المملی و منبعث از اعلامیه جهانی حقوق بشر و قانونمندی های حاکم بر مناسبات بین المللی)،شرافتمندانه و تاثیر گذار علیه رژیم جنایتکار آخوندی، استقبال می کنند و برای ضربه زدن به این رژیم و جهت دادن به امر بر اندازی آن کمک می گیرند. باز تکرار و تاکید می کنم مبارزه با رژیم جنایتکار آخوندی نیاز به حمایت همه جانبه ی بین المللی دارد.آزادی خواهان ایران در همین زمینه از جمله در رابطه با آمریکا هم می کوشند این کمک شرافتمندانه و قانونی را کسب کنند.زیرا آنها می خواهند کشورهای جهان و انسان دوستان واقعی و طرفداران صلح و مخالفان جنگ و تروریسم،میان ملت ایران و رژیم جنایتکار مسلط بر ایران جانب ملت ایران را بگیرند.

 اگر دونالد ترامپ رئیس جمهوری جدید آمریکا هم این کار را بکند و در این راه گام بردارد ، من به عنوان یک ایرانی که سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی را نخستین و مهم ترین گام در جهت تحقق آزادی و دموکراسی و سکولاریسم در ایران می بینم، به او سلام می کنم.

جمشید پیمان، 02 ـ 02 ـ 2017