جمشید پیمان: پلید تر از حاکمان جمهوری اسلامی!

پرسید : پلید تر از حاکمان جمهوری اسلامی سراغ داری؟
گفتم: آری؛ آنان که جنایت های این ها را می بینند و همچنان به تایید شان می پردازند!
پرسید از این دو گروه پلید تر هم سراغ داری ؟
گفتم: آری؛ آنان که پلیدی های این دو گروه را می بینند و در مقابلشان سکوت می کنند!
پرسید: از اینان پلید تر هم سراغ داری؟
گفتم: آری؛ آنان که ادعای مبارزه با حاکمان جمهوری اسلامی را دارند و استراتژی مبارزاتی شان دفاع از عملکرد این نظام است!
پرسید: از اینها که بر شمردی پلید تر هم سراغ داری؟
گفتم : آری؛ آنان که ایران و خارج از ایران را ییلاق و قشقلاق می کنند، ، از آخوندهای حاکم هم بدشان می آید ،اما اگر درخارج با کسی رو به رو شوند که پای مبارزه با رژیم را پیش بکشد، پرخاشگرانه بهش می گویند: اگر جرات داری برو داخل ایران مبارزه کن!
پرسید از همه ی اینها پلید تر هم سراغ داری؟
گفتم: آری؛آنان که همسو و همکلام و با منطق و شیوه ی نظام آخوندی، مقاومت ایران و مبارزان پیشتاز آزادی را مورد حمله و هجوم قرار می دهند و اسمش را می گذارند: انتقاد!
پرسید برای این گروه ها مصداقی هم داری؟
گفتم : اگر هنوز مصداقی ندیده ای، برو سراغ چشم پزشک!

جمشید پیمان

2017 04 30