جمشید پیمان: چند نکته برای مهرگان و پیروزی کاوه، مردم و فریدون بر ضحّاک

چند نکته برای مهرگان و پیروزی کاوه، مردم و فریدون بر ضحّاک:

نکته‌ی‌نخست ــ «حقیقتِ مهرگان و ضحّاک و کاوه»:
جنبش کاوه برابر ضحاک در خرداد آغاز شد و در مهرماه به پیروزی رسید. نتیجه می گیریم :
پیش ستمگر کوتاه بیائی، فقط عمرش را دراز می کنی.
بر او اگر بشوری، پنج ماهه کارش تمام می شود!
نکته‌ی‌دوم ــ «برابر ستم‌گر ایستادن و شوریدن، نه سازش یا گریختن»:
با خواهش و تمنّا، نه ستمی پایان می پذیرد و نه ستمگری دادگر می شود.
بر ستم‌کار باید شورید!
نکته‌ی‌ سوم ــ « در پیوند با ستم،چه کسی زشت‌کار تر است؟» :
شاگردی از پیرش پرسید:
کار اهریمن زشت تر است یا ستم‌کار؟
پیر فرمود:
ستم‌دیده‌ای که به بیداد ستم‌کار تن می دهد و با هیزم خاموشی،آتش ستم او را می افزاید،از هردوی آنها زشت‌کار تر است!
نکته‌ی چهارم ــ « امروز ایران و روزگار چیرگی ضحّاک»:
زیان سامانه‌ی بی سامان و پریش‌کار و روان‌پریش جمهوری اسلامی برای ایران امروز ،بسا بسا بیش از زیان ضحاک به ایران روزگار کاوه و فریدون است! بنا بر این ایستادگی و شورش به در برابر جمهوری اسلامی باید بسا بسا بزرگ تر و گسترده تر از آن روزگار باشد!
نکته‌ی پنجم ــ « کاوه و فریدون روزگار ما کیست؟»:
آنکه ضحاک زمانه، یعنی خمینی، را از پشت پرده های ریا و دروغ بیرون کشید. آنکه بر او با همه ی توان و هستی‌اش شورید، آنکه درفش شورش را برافراشت و راه پیکار با خمینی و اصحابش را با ایستادگی و شورشگری گشود، آنکه در این پیکار هرگز نهراسید و ترس را از دل مردم رمانید،آنکه در برابر سامانه‌ی بی‌سامان و پریشان‌کار و روان‌پریش جمهوری اسلامی ، پیش و بیش از هرکس فریاد برآورد: سرنگونی، سرنگونی، سرنگونی!
نکته‌ی‌پایانی: اگر می خواهیم مهرگان پیروزی در ایران امروز فرا رسد به کاوه های امروز ایران: ارتش «آزادی بخش ملی وکانون های شورشی» بپیوندیم و حتمیّت و قطعیّت شکست ضحاک چنبره زده بر میهنمان را محقق سازیم!

جمشید پیمان،09 ـ 10 ـ 2021

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: