جواد شفايى: به اميد پاك شدن نحوست آخوندى

عيد نوروز باستانى همراه با سيزده بدرآن رخت سفربست و رفت.

اگر چه سيل ويران گر، نوروز وعيد بسيارى از هم وطنانمان را در سوگ و اندوه كشيد و دار و ندارشان را با خود برد و معلوم نيست كه تا كى بايدهمنشين اين اندوه باشند؟ كه اين ماتم همچنان ادامه دارد و خود شخصا آزرو ميكنم كه اين سيل تبديل به سيل بنيان گرى شود و دار وندار رژيم را با خود ببرد و به ذباله دان تاريخ خود بيفكند، به يقين كه رژيم ضد تاريخى آخوندى مسبب اين بلا بودند، موقعيكه ثروت مردم ايران هزينه جنگ در سوريه ميشود تا بشار اسد جنايتكار در قدرت بماند موقعيكه ثروت مردم ايران هزينه تروريزم و دخالت در امور كشورها ميشود، موقعيكه ثروت مردم ايران هزينه سلاح هسته اى و ساخت عنواع و اقسام موشك ميشود، موقعيكه ثروت مردم ايران توسط عده اى زالو صفت غارت ميشود، و …….. خرابى ها و ويرانى ها نتيجه ادامه حيات ننگين اين حكومت سياه است. بگذريم كه هر چه گفته شود فقط درد است و بس……

در این دوازده روز که ما نوروز را بر پاداشتيم، گویی خود را در تمام نوروز هایی که در این سرزمین بر پا شده بود حاضر يافتيم، همانطور که از گذشته های دور، تاریخ را ورق میزنیم و صحنه های تیره و روشن، سپید و سیاه جلوى رويمان رژه میروند،می بینیم نیاکان ما همیشه نوروز را بر پا میداشته اند، آری حتا در سخت ترین دوران ها،آن هنگام که اسکندر چهره این خاک را از خون اجداد ما رنگین کرده بود همان جا همان وقت مردم مصیبت زده ما نوروز را بر پا کردند، حتا همان سال که سپاهیان قتیبه «سردار عرب » سیستان را به خاک و خون کشیده بودند، مردی چنگ نواز در کوی و برزن شهر، که غرق خون و آتش بود،در حالیکه از کشتارهای قتیبه میگفت و خود نیز خون میگریست با این وصف میخواند : با این همه غم در خانه دل اندکی شادی باید كه گاه گاه نوروز است. نوروز اثبات زنده بودن و ماندگی ایرانیت بوده است.

اعلام ماندن و ادامه داشتن و بودن ما ملت كهن بوده است نشانه پيوند با گذشته‌اى كه زمان و حوادث ويران كننده همواره در گسستن آن مي‌كوشيده، اما هرگز پیروز در این مهم نبودند،حتى آخوندهاى دجال و دينفروش، نتوانستند بر چهره اش خط بيندازند،آرى،نوروز ماندگار استواما امروز سيزده بدربا نوروزش رخت سفر بست و رفت.

اميدوارم كه سال جديد سال سرنگونى رژيم ضدبشرى وپاك شدن نحوست آخوندى از ايران زمين اين زيباترين وطن باشد. سال نو سالى پرتحولى خواهد بود واميدوارم سال سرنگونى رژيم ضد بشرى آخوندها يكى از اين تحولات بزرگ آن باشد.پس از قيام دى ماه سال 96 كه نور امید دمیدن کرد و نويد تازه هویدا وموجب تحرک وجنب وجوش نسل جوان ناراضی و سرکش شد، به امیدآنکه تلاش و مبارزه شان و ادامه تلاششان در كانونهاي شورشى منجر به تغییر شرایط طاقت فرسای کنونی شود و خونى تازه در رگهاى جامعه ما كه به چرخش درآمده است تا سرنگونى ادامه داشته باشد كه به يقين چنين خواهد شد.
به هرحال گویا نسیم خوش بهاری پیام آور خبر های خوش است چون خبر از انتهای روزگاران سیاه «زمستان آخوندى» و خجسته بهاران آزادی می دهد.بنابراین همگام با مقاومت مردم ایران آماده رزم و تحرک در امتداد نوروز و عيد وبهاری باشیم که غبار از رخ آینه برمی گیرد و پنجره های امید و شادی و روشنایی را رو به افق آبی ترین آسمان این زمین می گشاید و نوید بخش طلوع نوبهار و فرخنده همراه با نوروز است،به امید فرارسیدن آن روز وهمانطور كه در تبريك فرارسيدن سال نو به دوستان خوبم در فيس بوك گفتم: به اين اميد اينكه دگربار شاهد كودكان خيابانى وآدامس فروش وگل فروش نباشيم.
به اميد روزى كه تنفروشى و كليه فروشى و كارتن خوابى و گور خوابى از ميهنمان رخت بربندد، به اميد روزى كه هيچ كودكى دراين ديار وديار هاى ديگر كنار پدرمادر خود گرسنه شب رابه صبح نرساند، به اميد روزى كه پدر خانواده پيش فرزندان وصله پوش خود شرمنده نباشد، به اميد روزى كه كشتار وقتل عام مردم وتودهاى ستمديده ايران، وروشنفكران آزاديخواه، بدون زندان وبدون شكنجه، وبدون خاورا ن باشند و به اميد روزى بدون بهره كشى انسان ازانسان ، به اميد برابرى وبرادرى به اميد جامعه ايى كه زنان و مردان دارى حقوق برابرند وازستم جنسى آثارى نمانده باشد.
به اميد جامعه ايى مدرن وپيشرفته دردمكراسى واقعى، به اميد نابودى ظلم و خدمت به نيازهاى بشرى و نه چپاول عده ايى زالوصفت، به اميد دفن نژادپرستى وخود پرستى وانجماد فكرى و به اميد پايان شبهاى تيروتار حكومت آخوندى كه دين وآئين مردم را به صلابه كشيدند.وبه اميد نيستى فقر وگرسنگى وفحشا واعتياد كه آخوندهاى حاكم وظالم عامل گسترش آن بوده وهستند و…..من هم به اين اميد نفس ميكشم وقدم برميدارم كه شاهد پيروزى وبهروزى خلق درزنجيرم باشم .

جواد شفايى
14 فروردین 1398