حسین پویا: خامنه ای هراسان شده! – شعر طنز

وضع شیاخین همه داغان شده
خامنه ای سخت هراسان شده

میرسد از دور خبرهای تلخ
باعث ترسیدن شیخان شده

شیخ که می کرد بسی هارت و پورت
حال که ترسیده، پشیمان شده

ماندن شیخان ز مماشات بود
کشور از این فاجعه ویران شده

رفته اوبامای مماشات گر
شیخ از این حادثه گریان شده

حضرت عظما شده چرخشمدار
پشتک و وارو زده، “میمان”! شده

خفه شده ناله اش اندر گلو
گریه کنان دست به دامان شده

نامه فرستاده برای ترامپ
مرتکب گاف فراوان شده

آنکه همی گفت که شیطان بلاست
قاط! زده، نوکر شیطان شده

موعظه کرده به سران سپاه
معترض “بستن”! و چاخان شده

گفته چرا موشک ما موش شد
باعث خندیدن ایشان شده

خامنه ای سخت هراسان شده
در دلش انگار که طوفان شده

خواب ندارد دو سه هفته س طرف
خارکش سید خندان شده

سید خندان به کمک آمده
با دو سبد دوز و کلک آمده

حسین پویا
2017 02 11