حسین پویا: خامنه ای و ترامپ. شعر

خامنه ای گفت به یو اس، نکن
ما را حمایت کن و فس فس نکن

رهبر یو اس عصبانی شده
بی خبرم بنده مگر چی شده

تازگیا طعنه به ما می زند
حیرتم این است، چرا می زند؟

اینکه ترامپ رهبر یو اس شده
بند دلم پاره و ناقص شده

حضرت آقای ترامپ کبیر
بی خودی از بنده بهانه نگیر

داد اوباما به من گنده بَک
وعده بازار و دلار و کمک

حال که رسوا شده ام می رود
یار اوباما شده ام می رود

وضع نظام حال ترامپیده شد
نوک حقیر بار دگر چیده شد

گرتو خلی بنده خودم خل ترم
هرچی ندی من ز پوتین می خرم

گر ندهی ایرباسای خوشگلو
حل می کنم با توپولف مشکلو

نفت ببر هرچه که خواهی بده
لیک به برجام گواهی بده

بر سر برجام عذابم مکن
بین مریدان تو خرابم مکن

غر زدنم را تو به جدی مگیر
هست دلِ من به نگاهت اسیر

غر زدنم را همه بازی بدان
بنده به برجام شدم شادمان

بنده اگر فیل هوا می کنم
این همه از بهر شما می کنم

گرچه به ظاهر تو ز ما غافلی
گفت اوباما تو هم اهل دلی

هان بده پیغامی و شادم بکن
مثل اوباما، منو بادم بکن

من که خودم رهبر این کشورم
بعضی از اوقات ز جا می پرم

بعضی از اخبار بود ترسناک
می کند اوضاعِ مرا چاک چاک

الغرض ای مرد بزرگ ای ترامب
لطف بکن بر من و بر این نظامپ!

hossein Pouyaحسین پویا
7 آذر 1395