حسین پویا: رئیسی بیا!!

رئیسی بیا آی رئیسی بیا!

پدر سوخته انگلیسی بیا

 

بیا یک کمی دیگه آدم بکش

اگر واقعا خسته نیسی بیا

 

تو یک قاتل رذل و آدم کشی

الهی بگیری تو پیسی بیا

 

اگر چه که تو قاتل ملتی

تو را دوست دارد بی بی سی بیا

 

اگر پای غارت بیاید میان

تو هم دزدی و هم پلیسی بیا

 

وگر بحث باشد ز پست و مقام

تو یک شیخک کاسه لیسی بیا

 

خودِ سیدعلی پارتی ات می شود

تو امید آسید علی سی بیا

 

حسین پویا

16 فروردین 96