حسین پویا: “ژن” های برتر آقازاده ها!!

برای آقازاده هایی که به خاطر ژن برترشان در طی چند سال هم دکترا می گیرند و هم از الاغ سواری به پورشه سواری میرسند.
ای ژنت از هر ژنی مرغوبتر
از همه ژن های عالم خوبتر

ای ژنت از جنس ژن های گران
بهتر از ژنهای از ما بهتران

ای ژنت رنگین تر از رنگین کمان
قدر این “جین” پدرسگ را بدان

تو ژنت از جنس فیثاغورث است
دانش صد مخترع را وارث است

خود تو هستی افتخار خلق ما
آن ژن پرورده ات در حلق ما

آفرین بر آن ژن و بابای تو
رانت عالم را بریزد پای تو

رانتخواری گرچه باشد ناپسند
تو بخور رانت و به ریش ما بخند

چون ژن تو برتر از ژنهای ماست
رشوه خواری هم برای تو رواست

آفرین بر همت بابای تو
ملتی مرهون زحمت های تو

رفتی و توی اتم دکتر شدی
همزمان از علم طب هم پر شدی

توی یک شرکت مدیرعامل شدی
همزمان مشغول کارِ گِل شدی

ثروتت شد یکشبه از حد برون
اینهمه از آن ژنت بود ای جوون

چون ژنت مرغوب بود و پُر ملات
فربه شد دارایی ات، مثل بابات

لیک بشنو این سخن ای بزمجه
خود تو میدانی که تو دستت کجه

رانتهایی هم که بابایت گرفت
ظاهرا کرده تو را خنگ و خرفت

هم تو، هم بابات دزدید و پلید
مرگ سخت ظالمان خواهد رسید

حسین پویا
7 مرداد 96