حشمت الله طبرزدى: روحانى در همه سرکوبها دست داشته است

حشمت الله طبرزدى از مخالفان رژیم که پس از سالها حبس به تازگی از زندان آزاد شده است ، ضمن انتقاد از حامیان حسن روحانى، تصریح کرد: سابقه روحانى در شوراى عالى امنیت ملى رژیم نشان مى دهد که وى در همه سرکوبها دست داشته است. طبرزدى از كسانى كه از روحانى به بهانه انتخاب بين بد و بدتر، حمايت مى كنند، انتقاد كرد و گفت: كسانى كه مسايل اساسى را فداى مصلحت كرده و براى فرار از تبعات حاكم شدن باند خطرناك احمدى نژاد به سراغ فردى امنيتى رفته اند كه در همه سركوب ها دست داشته است، بايد در اين زمينه پاسخگو باشند. طبرزدی به حاميان دولت آخوند روحانی يادآورى مى كند كه روحانى پس از وقايع كوى دانشگاه و زمانى كه هيچ كس حاضر نبود براى حكومتى ها سخنرانى كند، روحانى عليه دانشجوها و مردم عربده كشى كرد و معترضان را اراذل و اوباش خواند و گفت كه آنها را مى زنيم و مى كشيم. طبرزدى ادامه داد: حالا اين فرد را كه به سابقه امنيتى بودن خود افتخار مى كند، در انتخاباتى كه حساب و كتاب ندارد، رييس جمهور كردند، خوب مشخص است كه اين چهره امنيتى، همكاران خود را از ميان چهره هاى امنيتى و همكاران سعيد امامى و دست اندركاران قتل هاى زنجيره اى انتخاب مى كند و وزير دادگسترى اش مى شود “پورمحمدى” كه عضو كميته سه نفره اعدامهاى سال ٦٧ بوده است و وزير كارش مى شود “عباد” امنيتى؛ “سعيدى” بازجو هم مى شود رييس آن همه شركت هاى مربوط به سازمان تامين اجتماعى!
طبرزدی تصريح كرد: اكنون مدعيان اصلاح طلبى و اعتدال بايد به خاطر حمايت از روحانى، پاسخگوى مردم باشند