حملات وحشيانه تروريستها به مردم بي گناه پاريس را محكوم ميكنيم

تروريستهاي وحشي داعشي جمعه ١٣ نوامبر به مردم بي گناه در پاريس حمله كردند و در نتيجه اين حملات تعداد زيادي كشته يا مجروح شدند

بنيادگرايي اسلامي غده اي سرطانيست كه بشريت معاصر را تهديد ميكند.  از بيروت تا بوئنس آيرس، از نيويورك تا لندن و از مادريد تا  پاريس مردم بيگناه قرباني بنيادگرايي اسلامي شده اند. بنيادگرايي اسلامي با به قدرت رسيدن آخوندها در ايران شروع شد. كشتار سربازان فرانسوي و امريكايي در بيروت، انفجار مقر نظاميان آمريكايي در خبار عربستان، انفجار مركز يهوديان در آرژانتين و نمونه هاي بسيار ديگري توسط رژيم آخوندي و عواملش طراحي و اجرا شد.

القائده، داعش و ساير گروههاي بنيادگرا كه. از آخوندهاي حاكم بر ايران تأثير گرفته و حمايت ميشوند به ترور و كشتار مردم بيگناه در سراسر دنيا ادامه ميدهند.

ما هم همچون همه آزاديخواهان در سراسر دنيا با مردم پاريس و خانواده قربانيان همدردي ميكنيم

ما ضمن محكوم كردن اين جنايت، خواستار برخورد قاطع با بنيادگرايي و بنيادگرايان داعشي و ابوداعشي هستيم

انجمن دفاع از حقوق بشر در ايران

استكهلم، ١٥ نوامبر ٢٠١٥