حکومت جهل آخوندی رشته علوم انسانی را از دبیرستان‌ها را حذف میکند

حکومت دانش ستیز حاکم بر ایران اموزش رشته ادبیات و علوم انسانی را از سال اینده در دبیرستانها حذف میکند و این رشته‌ها فقط در دبیرستان‌های فرهنگ ارائه خواهند شد.

مسئله آموزش علوم انسانی از ابتدای انقلاب اسلامی ایران در فضای سیاسی و آموزشی ایران مطرح بوده است.

خمینی در سال ۱۳۶۰ گفته بود: “علوم انسانی احتیاج به یک انسان‌های متعهد دارد. انسانی که تعهد به قواعد اسلام ندارد و تعهد به آن زیربنایی که توحید است ندارد، در علوم انسانی نمی‌تواند عملی انجام بدهد الّا انحراف و این قابل پذیرش نیست.”

این موضوع از “دغدغه‌های”خامنه‌ای رهبر کنونی ذپریم هم بوده است که بویژه پس از اعتراضات سال ۸۸، تدریس علوم انسانی غربی در دانشگاه های ایران را متعارض با مبانی قرآنی و دینی توصیف کرد.

به دنبال آن محمود احمدی نژاد رییس جمهور وقت، مصوبه‌ای را برای اجرا به بخش آموزشی دولتی و خصوصی ابلاغ کرد که به موجب آن شورایی تخصصی زیر نظر شورای عالی انقلاب فرهنگی برای تحول و ارتقای علوم انسانی تشکیل شود.

از اهداف این شورا “پاکسازی محیط های علمی و فرهنگی از افکار مادی” و “نفی مظاهر غربزدگی” بود