خروج مجاهدین خلق و شورای ملی مقاومت از لیست تروریستی سترالیا

دولت استراليا هم سرانجام نام سازمان مجاهدين خلق ايران، ارتش آزاديبخش ملي ايران و نام شوراي ملي مقاومت ايران را از ليست تروريستي وزارتخارجه اش خارج كرد.
استراليا که هر سه سال يک بار ليست وزارت خارجه اش در رابطه با تروريسم را بازبيني مي کند، درخاتمه بازبيني اين ليست طي ماههاي نوامبر و  دسامبر ۲۰۱۶ نام سازمان مجاهدين خلق ايران، ارتش آزاديبخش ملي ايران و شوراي ملي مقاومت ايران را، به رغم درخواستها و مطامع و معاملات رژيم پليد آخوندي، از ليست خود به طور کامل حذف کرد.

در آخرين ليست وزارت خارجه استراليا منتشر شده در ۱۴دسامبر۲۰۱۶ (برابر با ۲۴ آذرماه ) در سايت رسمي اين وزارتخانه، نام مجاهدين و ارتش آزاديبخش و شوراي ملي مقاومت که در ليست قبلي وجود داشت، حذف شده است.
ترتيبات حذف رسمي از ليست، اخيراً در پاسخ به نامه سناتور ويليامز اطلاع داده شده است.

در لیست جدید استرالیا اسامي مهمترين مهره هاي نظامي خامنه اي و ارگانهايي حکومت آخوندي که در ارتباط با برنامه هاي موشكي و اتمي ديکتاتوري آخوندي هستند، وارد شده است و هرکدام از آنها مشمول تحريمها و مجازاتهاي خاصي از سوي دولت استراليا و تحريمهاي بين المللي هستند.

اين آخرين دولت جهان است كه در آن برچسب ننگين و شرم آور ارتجاعي و استعماري عليه مقاومت يك خلق در زنجير و فرزندان رشيدش، در هم مي‌شكند.