خودسوزی یک مرد، روبروی شهرداری تهران

یک مرد خودش را جلوی شهرداری تهران به آتش کشید.

صبح امروز یک مرد در حالی که دو فرزند و همکارش نیز همراه وی بودند خودش را جلوی شهرداری تهران به آتش کشید.

وی که پیش از آتش زدن خود خیابان را بسته و فریاد می‌کشید، بدون توجه به فریادهای مردم و پلیس خود را آتش زد. ایسنا