درخواست افسران مخالف حکومت سوريه برای مجازات رژیم ایران

خبرگزاری فرانسه  از سوریه گزارش داد که افسران مخالف حکومت سوريه از جامعه بینالمللی درخواست  کرده اند رژيم اخوندی حاکم بر ایران را  به خاطر جنايتش در سوريه محاکمه کنند.
بر اساس این گزارش ژنرال البطيش عضو شورای فرماندهی ارتش آزاد سوريه: سرنوشت هر دو رژيم، در تهران و دمشق به يکديگر وابسته است و پس از سقوط اسد رژيم ايران نيز سقوط خواهد کرد.
این گزارش میافزاید  بيش از 100 فرمانده نظامی مخالف حکومت سوريه به تحريم هر گونه کنفرانسی که رژيم ايران را در بربگيرد، فراخوان داده اند.

اين افسران در این فراخوان، اعلام کردند: «به تحريم هر گونه کنفرانس يا گفتگويی فراخوان می دهيم که به نحوی از انحاء پای رژيم ايران را به ميان بکشد. زمان آن است که جامعه بين المللی رژيم ملاها را به خاطر جنايتش در سوريه مجازات کند».

ين افسران در فراخوانی، اعلام کردند: «به تحريم هر گونه کنفرانس يا گفتگويی فراخوان می دهيم که به نحوی از انحاء پای رژيم ايران را به ميان بکشد. زمان آن است که جامعه بين المللی رژيم ملاها را به خاطر جنايتش در سوريه مجازات کند».

امضاکنندگان شامل سرهنگ رياض اسعد، بنيانگذار ارتش سوريه آزاد در ژوئيه 2011، سرهنگ مالک الکردی، نفر شماره 2 ارتش آزاد سوريه و بيش از 35 ژنرال ديگر هستند.

ژنرال مثقال البطيش عضو شورای فرماندهی ارتش آزاد سوريه به خبرگزاری فرانسه گفت: «می خواهم تأکيد کنم هر کس حضور رژيم ايران در چنين کنفرانس بين المللی را بپذيرد، يا روی آن اصرار کند، دشمن مردم سوريه محسوب خواهد شد.

اين ژنرال که جداشدنش به تابستان 2012 برمی گردد، پرسيد: «چگونه می توانيم شرکت حکومتی را بپذيريم که در صحنه دارد ما را قتل عام می کند، در حالی که غرب فقط بی عملی و بی تفاوتی خود را نسبت به ما نمايش گذاشته است».

اين ژنرال ارزيابی کرد: سرنوشت هر دو رژيم، در تهران و دمشق، به يکديگر وابسته است و زمانی که اسد سقوط کند، رژيم ايران نيز سقوط خواهد کرد.