درخواست ۲۰سال زندان برای دیپلمات تروریست رژیم توسط دادستان

دم مجاهدین گرم که برای اولین بار، دیپلمات تروریست رژیم را در اروپا به پای محاکمه کشاندند و این رژیم تروریست را محکوم کردند.

خبر فوری مجاهدین: دادستان دادگاه انتورپ در پایان کیفر خواست چند ساعته خود خواهان ۲۰سال زندان برای اسدالله اسدی و همچنین برای امیر سعودونی و نسیمه نعامی ۱۸سال زندان برای و مهرداد عارفی ۱۵سال تقاضای زندان و لغو تابعیتی بلژیکی هر سه نفر را داد.