دو روز مذاکره هسته ای بدون هيچ گونه توافق پایان یافت

بعدازظهر امروز به دنبال 2روز گفتگو هيأت اعزامی از جانب دولت آخوند حسن روحانی با تيم مذاکره کننده آژانس بين المللی انرژی اتمی، طرفين با صدور بيانيه يی اعلام کردند به توافق رسيده اند كه در تاريخ 20آبان در تهران دوباره گفتگو کنند. اين بيانيه تأکيد می کند رژيم طرح جديدی را به آژانس به عنوان «مشارکت سازنده برای تقويت همکاری» ارائه داده است.خبرگزاری حکومتی ايرنا به نقل از نجفی نماينده رژيم در آژانس تأکيد کرد هيچ توافق نهايی بر سر طرح پيشنهادی رژيم با آژانس به دست نيامده و افزود: اين طرح در حال حاضر محرمانه می ماند.

ايرنا افزود: رئيس هيأت مذاکره کننده آژانس تروواريورانته در مورد جزئيات طرح پيشنهادی رژيم گفته است اکنون داريم روی اين طرح کار می کنيم و وقتی به نتيجه رسيد آن را اعلام خواهيم کرد.بر طبق این گزارش رئيس هيأت مذاکره کننده آژانس در خصوص بازديد از پارچين گفته است مذاکرات شامل همه موارد می شود و موضوعات گذشته و جاری و همه مسائل باقی مانده مورد بحث قرار گرفته اند.

خبرگزاری فرانسه در توضيح موضوعات «گذشته و جاری» گزارش داد: در حالی که گفتگوها بر روی فعاليتهای جاری ايران متمرکز بود، اجلاس آژانس که دوازدهمين اجلاس از اوايل سال 2012 بود، در مورد اتهاماتی بود مبنی بر اين که رژيم ايران قبل از سال 2003 بر روی تسليحات اتمی تحقيقاتی انجام داده است.