ذکر یک آیه قرآن برای شهردار تهران دردسر شد

ذکر یک آیه قرآن برای شهردار تهران دردسر شد

ماجرا از این قرار است که پیروز حناچی شهردار تهران در جمعی آیه ای از قرآن را ذکر می کند که سازمان مجاهدین خلق(منافقین) آن آیه را روی آرم خود گذاشته اند. خب چه ربطی دارد؟ ربطش این است که برادر حناچی عضو آن سازمان بوده! حالا برخی رسانه ها از این مساله، جریان ساخته اند. نکته این جاست که آن آیه در واقع بخشی از قرآن است و‌نمی شود که مصادره‌اش کرد، می‌شود؟ بهار نیوز