روزنامه قانون توقیف شد

روزنامه قانون چاپ تهران به دلیل انتشار گزارشی درباره “ندامتگاه بزرگ تهران” و نحوه برخورد مأموران زندان با شهروندی که ۲۴ ساعت در آن بازدشت بوده است، توقیف شد.

روزنامه قانون دو روز پیش در گزارشی با عنوان “۲۴ ساعت لعنتی”، تجربیات عینی شهروندی را منتشر کرده بود که یک روز در ندامتگاه بزرگ تهران که به نوشته این روزنامه “بزرگترین زندان خاورمیانه است”، بازداشت بوده است.

سپاه از روزنامه قانون به اتهام «افترا و نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی» شکایت کرده بود.

روزنامه قانون در بهمن ماه سال گذشته در مطلبی با عنوان «چرا اسیر آمریکایی می‌گریست»، از پخش صحنه زانو زدن ملوانان بازداشت شده آمریکایی از تلویزیون ایران و نحوه بازسازی صحنه‌های بازداشت این ملوانان در راهپمایی ۲۲ بهمن۹۴ در تهران و قم انتقاد کرده بود.

این مطلب واکنش شدید فرماندهان و رسانه‌های وابسته به سپاه پاسداران را به دنبال داشت و محمد علی جعفری، فرمانده کل سپاه پاسداران، ۲۷ بهمن ۹۴ گفته بود که این روزنامه «باید برای این کارش توبه کند».