رژیم: این متهم فراری را شناسایی کنید، نوبت قتل عام افغانی ها

سرکرده انتظامی شهرستان پیشوا از مردم خواست، کسانی که اطلاعی از این متهم دارند با پلیس تماس بگیرند.!!!!!!

پاسدار احمد رضا کاکاوند گفت چون این متهم شناسایی شده است ما عکس انرا کامل پخش میکنیم. این نوجوان که بنظر میرسد زیر ۱۸سال باشد افغانی است.

جرم وی را نوشته است :” اتهام مشارکت در قتل عمدی ۲ نفر مسلمان “!!!!!!