رژیم: چاپ عکسهای افسران یگان ویژه ضدتروریست عراق

رژیم ایران که در پی دستگیری مزدورانش در عراق، ضربه محکمی نوش جان کرده است از فرط خشم و غصب کارهای عجیب و غریبی میکند. عکس نیروهای گارد ضدتروریسم. عراق را چاپ میکند، عکسهای الکاظمی را زیر پا میاندازد و …… این درحالی است که مردم عراق نسبت به نیروهای مردمی گارد ضدتروریسم در همین چند روز احساسات و علاقه زیادی را نشان داده اند. عکس از مشرق