زن اوکراینی به سرباز روسی:این تخمه را بخور تا وقتی اینجا مردید از خاک تون گل افتاب گردان دربیاد

زن اوکراینی به سربازهای روس تخمه آفتابگردون می دهد و می گوید اینها رو بزارید داخل جیب تان تا وقتی اینجا مردید از خاک تون گل افتاب گردان دربیاد! دیده بان رژیم