زهره رستگار: ماندگاری اشرف و اشرف نشانان

zohreدزدی در خانه ای چیزی پیدا نکرد عصبانی شد مشقهای بچه را خط خطی کرد.

این جمله را بخاطر داشته باشید و با هم نگاهی به یاوه های جدید ایرج مصداقی در مورد اشرف نشانان بیاندازیم.

مصداقی اخیرا در سایتش نوشته (اشرف نشانان یا تواب اتاق آزادی اوین) نوشتن اینگونه مقالات و مطالب و تکرار یاوه های سالیان سال دشمن ضد بشری درمان درد بریدگی و واماندگی نیست. شفابخش بیمارگونه خودخواهیها و منیتها نیست. چرا که عنصر مقاومت و مبارزه درپس همه لجن پراکنیهای دشمن در طول تاریخ مبارزه ،خورشید رهایی و امید را دردلها تابانده است.

پس بقول مسعود رهبر مقاومت هرچه میخواهید به کمینش بنشینید ولی خورشید در اسارت هم خورشید است.

مقاومت ، کلمه سرخ فام، ازسی خرداد تا حماسه اشرف و مبارزه، تنها راه نبرد با جهل و جنایت و شقاوت است .راهی خونین در پیش روی همه مبارزین ، مجاهدین و همه خلقهای تحت ستم جهان است.

آنان این راه را انتخاب کردند و از فردای سی خرداد تا اشرف و لیبرتی و اشرف نشانان در سراسر میهن در خون تپیده میدانند که بر چه ایستاده اند.

و میدانند که چه میخواهند ، بنابر این یکبار دیگر به مصداقی میگویم که مبارزه و مقاومت بها میخواهد و صداقت که هیچکدام د رتو پیدا نمیشود.

با مطرح کردن جزئیات بازجویی از پرونده دیگران و یا گفته های دیگران در محافل مخرب گذشته که صرفا بر اساس اعتماد به تو بوده ناجوانمردانه و فرصت طلبانه به اعتماد آنروز آنان خیانت کردی که البته این امری است اخلاقی و برای تو و همپالگیهایت امروز دیگر مفهومی ندارد، چون کسی که برخون اینهمه رنج، پا میگذارد قبل از آن باید شرافت اخلاقیش را مفت فروخته باشد.

اما نکته اساسی که برای من مهم است و مرا وادار به نوشتن کرد اینست که جمع آوری اطلاعات  به سبک بازجویان و پرونده سازی علیه آنان امری است امنیتی که درحوزه حسین بازجو و سعید حجاریان میباشد.و تو به تواب اتاق فکر آنها تبدیل شده ای.

 اینگونه موارد دال بر حلقه ارتباطی با اتاق فکر دستگاه امنیتی است که از زیر غبای تو امروز بیرون آمده است.

و امروز سعی میکنی براساس  بریدگی از مبارزه همه را به سیاق خود همسطح وهمردیف خود بدانی و توجیه وادادگیهای خود در دوران زندان قلمداد کنی .

 بیاد میآورم که بازجویان همیشه میگفتند که ما نمیگذاریم کسی از اینجا قهرمان بیرون برود وتلاش میکردند، مفهوم زندان سیاسی را به لجن بکشانند، که تو امروز با فرافکنیهایت همانها را تئوریزه میکنی.و با رژه روشنفکری بر رنج و شکنج زندانیان از جنس آنان شده ای.

تو در راستای اهداف دشمن شاد کن قصد زدن سرمقاومت و تشکیلات قدرتمند را داشتی که همچون سگان هار سپاه قدس و وزارت اطلاعات سه دهه سرشان به سنگ خورد و درمقابل البرزسرافرازبه زانو در آمدند و آنها آرش وار ایستادند  ومقاومت یک خلق را درحماسه خونین اشرف به اثبات رساندند، و جهان را به شگفتی وا داشتند، وشرف و افتخار را نصیب خلق خود کردند.

حال که  کفگیرت به ته دیگ خورده و براساس ماهیت وجودیت کم آوردی، به بدنه اجتماعی مقاومت که همان اشرف نشانان هستند، پرداخته ای و بخیال خود آنها را افشا میکنی و چون به اهداف خائنانه ات نرسیدی مشق بچه ها را خط خطی میکنی.

غافل ازاین هستی که این دفترصفحه های خونینی دارد که برگهای زرین تاریخ مقاومت ایران است و در قدوقامت تونیست که از دیوار حماسه سازان زندان بگذری و دربازار سیاست مماشات و سازش ،ارتجاع واستعماربه چهره مقاومت چنگ اندازی کنی و برچشم مردم بجان آمده  ایران خاک بپاشی ، اما باید بدانی که  قبل از تو لاجوردی و حاج داوود رحمانی تمام توطئه های رزیلانه را برای درهم شکستن زندانیان انجام دادند از خانه های مسکونی قبرها و واحد یک که تو فقط اسمی از آنها شنیده ای وبا دزدی خاطرات دیگران صفحات کتابت را پرکردی، تو هرگز گذرت به آنجا نیافتاد، چرا که تو در آنزمان پای میز مذاکره با بازجویت بودی.

حالا هرچه میخواهی درباتلاقی که درست کرده ای دست و پا بزن ، اطلاعات و بازجوییهای زندان را که فقط در اختیار دستگاه امنیتی وزارت اطلاعات است و امروز حتما دسترسی به آنان برای تو راحت شده  جمع آوری بکن، اما سنت تاریخ اینست که مقاومت کنندگان خواهند ماند.

واشرف و اشرف نشانان ماندگاران تاریخ ما خواهند بود.

زهره رستگار

۲۰۱۳ ۱۱ ۰۳