سخنرانی روحانی در سالگرد مرگ خمینی به تشنج کشیده شد

سخنرانی حسن روحانی به مناسب بیست و ششمین سالگرد ساگرد مرگ خمینی به تشنج کشیده شد و حاضران با شعارهای خود سخنرانی وی را بارها قطع کردند.

بر طبق گزارشها حاضران در محل “قبر خمینی” شعار میدادند « مرگ بر منافق»، «خونی که در رگ ماست هدیه به رهبر ماست»، «مرگ بر آمریکا» چندین با قطع کردند.

شعارهای این عده باعث شد روحانی بارها سخنان خود را قطع کند. وی سپس خطاب به شعار دهندگان گفت: متشکرم، بفرمایید.

حسن روحانی در این سخنرانی البته بر “وحدت کلمه” بین مردم تاکید کرد و خواستار اتحاد داخلی در برابر دشمنان خارجی شد. وی همچنین گفت: اگر ما امروز از اعتدال و امید می گوییم، آن را از امام آموخته ایم.