سخنگوی وزارت خارجه آمريکا: تغييری در سياست آمريکا نسبت به رژيم ايران حاصل نشده

یک سخنگوی وزارت خارجه آمريکا گفت که در سیاست امریکا نسبت به ایران تغییری بوجود نیامه است.

ماری هارف در پاسخ به اين سؤال که آيا تغييری در نگرش آمريکا نسبت به رژيم ايران به وجود آمده گفت: ”تغيير در نگرش آمريکا نيست. ما همواره گفته ايم دليل اصلی که ما امروز در ميز مذاکره هستيم به خاطر اعمال تحريمها فلج کننده عليه رژيم ايران است… بنابراين تحريمها کارايی داشته است. اما حرف من اين است که اين تغييری در سياست نيست“.

وی همچنین افزود که جان کری برای جلسه 15 و16 اکتبر کشورهای 1+5 با رژيم ايران به ژنو نمی رود. وی کاهش تحريمها و لغو آنهارا مشروط به گام عملی رژيم ايران دانست وبا استناد به اظهارات وندی شرمن معاون وزارت خارجه آمريکا گفت: ”ما روشن ساخته ايم که تنها گامهای قاطع و مورد تأييد می تواند مسير کاهش تحريمها را فراهم نمايد.“

سخنگوی وزارت خارجه آمريکا به فهرستی از اقدامهايی که رژيم ايران در مورد برنامه هسته يی بايد انجام بدهد اشاره کرد و گفت: ”کارهای بسيار زيادی وجود دارد که آنها می توانند انجام دهند از جمله باز کردن همه تأسيسات به روی بازرسان آژانس بين المللی انرژی اتمی. اگر برنامه هسته يی آنها مسالمت آميز است، پس نبايد چيزی برای پنهان کردن داشته باشند“.