سخن روز: عضویت رژیم در نهاد زنان سازمان ملل طنز تلخ تاریخ

روز جمعه 10 اپریل- 21 فروردین رژیم زن ستیز حاکم بر ایران در جریان انتخابات تعیین اعضای نهاد زنان سازمان ملل متحد که در محل این سازمان در شهر نیویورک برگزار شد، به عضویت این نهاد بین‌المللی در آمد. این عضویت از آغاز سال 2016 و به مدت سه سال خواهد بود.

اگر چه انتخاب ایران با اخذ 36 رای از میان اراء 54 کشور عضو شورای اقتصادی-اجتماعی سازمان ملل متحد (اکوسوک)، به عنوان اخرین عصو ، در این نهاد بین­ المللی خود نشانگر نگرانی سازمان ملل به قرار گرفتن این رژیم در این نهاد است، اما این انتخاب برای سازمانهای زنان که سالها برای رساندن صدایشان در مجامع بینالمللی مبارزه کرده اند، نه تنها بسیار تاسف اور است بلکه به عنوان طنز تلخ تاریخ تلقی میشود.

نهاد زنان سازمان ملل متحد  (UN Women)…  که پس از سالها مبارزه سازمانهای مدافع حقوق زنان برای برابری جنسیتی، توانمندسازی زنان، مبارزه با تبعیض جنستی… ۲۰۱۰ تشکیل شد. «از بین بردن تبعیض های جنسیتی اعمال شده علیه زنان و دختران، کمک به افزایش قدرت زنان در جامعه،رسیدن به برابری زن و مرد به عنوان همکارانی برای توسعه جامعه، حقوق بشر، فعالیت های انسانی، صلح و امنیت» از اهداف تشکیل این نهاد است، که همه انها هرروزه از سوی رژیم اپارتاید جنسی حاکم بر ایران نقض میشود.

پشتیبانی از گروه های بین المللی مانند کمیسیون وضعیت زنان برای ایجاد سیاست ها، استانداردها و معیارهای جهانی، کمک به کشورهای عضو سازمان ملل برای اجرا و نهادینه کردن این استانداردها، آمادگی برای کمک های فنی و مالی به کشورهایی که درخواست کمک دارند و … از جمله فعالیت های این نهاد به شمار می رود.

با استناد به اخرین گزارش گزارشگر ویژه سازمان ملل در حوضه حقوق بشر در ایران، وضعیت حقوق زنان در زمان ریاست جمهوری حسن روحانی به مراتب بدتر شده است. در ایران هیچ قانونی علیه خشونت علیه زنان در محیط خانواده وجود ندارد و انها به   جرم انچه که “زنای محصنه ” نامیده میشود، سنگسار میشوند.

با این وجود جای گرفتن ایران در این نهاد و درنتیجه اعطای هر گونه کمکی به این رژیم در این راستا نه تنها به نفع زنان ایران نخواهد بود بلکه به عنوان کمک این جامعه بین‌المللی به سرکوب هرچه بیشتر انها از سوی رژیم ارزیابی میشود.

مجتبی قطبی

12 اپریل 2015