سخن روز: پیام آرش پیروزی مقاومت است!

پس از 72روز اعتصاب‌غذای زندانی سیاسی آرش صادقی و موج حمایتهای داخلی و بین‌المللی، رژیم آخوندی، اگر چه به قید وثیقه 500میلیون تومانی اما مجبور شد به خواست وی که از ابتدا آزادی همسرش، گلرخ ابراهیمی ایرایی،بود تن دهد.

آرش با عزم جزم و مقاومت قهرمانانه خویش در برابر فشارها و خواستهای بسیاری ازسوی شخصیتها، محافل و حتی رد درخواست همسرش از یک سو و ایستادگی وی در برابر همه فشارها، تحقیرها و تهدیدهای جلادان حاکم برای شکستن اعتصاب غذای زودرس خویش از سوی دیگر، برگ زرین دیگری به تاریخ مقاومت ایرانیان برای آزادی افزود.

او با مقاومت قهرمانانه خویش بر این اصل صحه گذاشت که در جنگ با رژیم ضد بشر حاکم برای دست یابی به آزادی،  پیروزی نهایتا از آن مقاومت است.

اتحاد انجمنها برای ایران ازاد این پیروزی را به آرش، همه مقاومین و مبارزین آزادی تبریک میگوید.