سران رژیم در وحشت از قیام بر ابعاد سرکوب به ویژه اعدام افزوده اند

رئیس قضاییه رژیم خواستار تسریع در اجرای احکام اعدام شد

آخوند صادق لاریجانی رییس جنایتکار دستگاه قضایی رژیم تاکید کرد که حذف اعدام قاچاقچیان مواد مخدر سیاست قوه قضائیه نیست. وی گفت «ما چه زمانی چنین گرایشی داشتیم … اینکه می‌گویند اعدام فایده نداشت بی‌مورد است . از دادستانهای کل کشور می‌خواهم در اجرای احکام تعلل نکنند و پس از صدور حکم، ‌آن را اجرا کنند،‌ چراکه اجازه نداریم سه سال اجرای حکم را به تعویق بیاندازیم تا مجرم در زندان نمازخوان شود و به علت نماز خواندن او اعدام را منتفی کرد. نمی‌توان اعدام را به طور کلی منتفی کرد چرا که بازدارندگی دستگاه قضا را تضعیف می‌کند».
سردژخیم قضاییه رژیم اذعان کرد که این اعدامها برای برقراری «امنیت» در جامعه صورت می گیرد و تاکید کرد: «یکی از علل تاثیرگذاری مجازاتها این است که به موقع، سریع و قاطع باشد و اطاله دادرسی بر خلاف مصالح جامعه و دستگاه قضایی است». او «از فرصت دادن در دادرسی» به متهمان به قاچاق مواد مخدر انتقاد کرد و گفت: «دادسراها باید امنیت را در تمام شئون آن مستقر کنند و آن را جدی بگیرند».
سخنان شقاوت بار رئیس دستگاه قضایی رژیم در مورد ضرورت تداوم مجازات اعدام و سرعت بخشیدن به آن در حالی است که تنها طی سه روز گذشته 29زندانی اعدام شده اند و میانگین روزانه اعدام به 10 نفر بالغ شده است.
اعتدال و میانه روی در این نظام قرون وسطایی مضحکه یی بیش نیست. بربریت حاکم بر ایران تنها با تشدید سرکوب و شکنجه و اعدام با بحرانهای داخلی و بین المللی و نارضایتی فزاینده مردمی مقابله نموده و از قیام بنیان کن مردمی جلوگیری می کند.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

09 مهر 1395