سرمایه منفی 55هزار میلیارد تومانی بانکها نشانه چیست؟

حسین درودیان «کارشناس اقتصادی» رژیم در تحلیلی از وضعیت بانکهای ایرانی و با استناد به یک گزارش ارایه شده از سوی بانک مرکزی درباره تصویر ترازنامه بانکی مربوط به آذر 1398 نوشته درگزارشی قابل اعتنا از وضعیت نظام بانکی از سوی بانک مرکزی آمده است: سرمایه شبکه بانکی (سرمایه تمامی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی)، به «منفی ۵۵ هزار میلیارد تومان» رسیده است.

به نوشته سایت 24، در اسفند ۹۶ سرمایه نظام بانکی بنا بر ارقام رسمی، حدود ۵۵ هزار میلیارد تومان بوده است ، در حال حاضر سرمایه نظام بانکی حدود منفی 55هزار میلیارد تومان است

ازبین رفتن تمام سرمایه نظام بانکی، یعنی به صفر رسیدن آن، به عنوان معیاری برای به رسمیت شناختن بحران سیستمی معرفی شده است.