سند – اعزام طلاب از قم برای بازار گرمی در نمایش انتخاباتی؛ با تأمین تمامی امکانات

رژیم ورشکسته آخوندی به هر ریسمان پوسیده ای آویزان میشود تا فضای نمایش انتخابات قلابی را گرم کرده و آن را به عنوان حمایت مردمی از رژیم جا بزند. آنها علاوه بر تصمیم به اوردن بیش از یک ملیون روستائی به تهران، اجبار دانش اموزان به شرکت و بسیاری دیگر از ترفندها  برای کشاندن مردم به پای صندوقها متوسل شده اند. اکنون نیز به اعزام طلاب از قم برای بازار گرمی این نمایش انتخاباتی؛ با تأمین غذا و تهیه و تآمین تمامی امکانات اقدام کرده است.

sanad