سیاست شرم‌آور سوئد در قبال رژیم آخوندی

اتحاد انجمنها برای ایران آزاد , FFFI, به شدت نسبت به تصمیم دولت مبنی بر دعوت نماینده رئیس‌جمهور آخوندها , تحت بالاترین سکوت, به سوئد به هدف ارتقاء روابط دوجانبه با جنایتکارترین و فاسدترین رژیمها در جهان، منتقد است.

همزمان که جهانیان روز جهانی حقوق بشر را گرامی میدارند هانس دالگرین، مشاور دولت در امور خارجی و اتحادیه اروپا،  با محمد نهاوندیان در استکهلم ملاقات میکند تا بر سر معامله های اقتصادی مذاکره کند بدون آنکه حتی یک کلمه از موقعیت اسفبار حقوق بشر تحت حکومت آخوندی به زبان جاری کند.

سیاست بدون پرنسیپ افزایش معاملات اقتصادی با تهران بدون کمترین درخواست و شرط برای بهبود وضعیت حقوق بشر، بدان معنی است که رژیم آخوندی شرایط خود را در اینگونه روابط به  سوئد دیکته میکند و نه سوئد به ایران.

این سیاست شرم‌آور طولانیمدت نخواهد بود و در دراز مدت خطری برای جامعه باز ما محسوب می‌شود.. این خطر وجود دارد که رهبری حکومت آخوندی در تهران بی محابا به حمایت خود از تروریسم بنیادگرایی اسلامی و همچنین سرکوب داخلی  ادامه دهند.. این موضوع به ویژه بعد از توافق هسته‌ای در سال گذشته کاملا تایید میشود.

رسانه‌های رژیم هم اکنون سفر چندروزه نهاوندیان به استکهلم را به عنوان تبلیغات و پروپاگاندا به کار گرفته است. در زمانی که رسانه ها و دولت سوئد، در روز جهانی حقوق بشر، حقوق ایرانیان را به فراموشی سپرده‌اند.

رسانه‌های دولتی ایران از هانس دالگرین نقل‌قول میکنند که وی از یک ارتباط مستحکم اقتصادی و سیاسی با ایران استقبال کرده است. این رسانه‌ها همچنین از هانس دالگرین نقل میکنند که “یک خواست سیاسی در استکهلم مبنی بر ارتقاء روابط با ایران وجود دارد.. اما تاسفبارتر زمانی است که از قول دالگرین نقل شده که وی تروریسترین ترین و جنایتکارترین رژیمی را که رکورددار اعدامها در جهان است، کشوری که نقش با اهمیتی را در منطقه و جهان ایفا میکند، لقب می‌دهد.

این موضوع بخوبی نشان میدهد که سکوت مطلق دولت یک پیروزی تبلیغاتی برای رژیم ملاها است.  دولت و وزارت خارجه باید درک بهتری در این زمینه داشته باشند و در این مسیر کنونی حرکت نمی کردند.

اتحاد انجمنها برای ایران آزاد به دولت و وزارت خارجه توصیه میکند که با محکوم کردن اعدامهای رو به افزایش در ایران روز جهانی حقوق بشر را گرامی بدارد و رژیم حاکم بر ایران را برای توقف اعدامها، شکنجه و دستگیری های بی رویه و همچنین آزادی زندانیان سیاسی تحت فشار قرار دهد.

ما معتقدیم که این خواسته ها باید یکی از پیش شرطها برای افزایش رابطه با ایران قرار گیرد. ما به وزیر خارجه، مارگوت والستروم توصیه میکنیم که این خواسته ها را در رابطه دوجانبه با ایران  به شکل رسمی و علنی به مقامات رژیم ایران منتقل کند.

سیاست اتخاذ شده از سوی دولت، که هیچ پیش شرطی را برای دیکتاتوری ایران قایل نمیشود، نه تنها به موقعیت سوئد در مقام رئیس آینده شورای امنیت آسیب می‌رساند بلکه چهره  ان را نیز به عنوان یک کشور پیشتاز مدافع بشر خدشه دار میکند.