شب سیاه آخوندی روبپایان و سحرآزادی درراه است!

درولایت سفیانی اعدام وشکنجه آخوندی، کم نبودند زنان ومردانی که طاقتشان ازظلم وجورولایی طاق شد وتن وجان به آتش سپردند. بخاطرموقعیت خطیروحساس ملاها  درشرایط خاص داخلی وبین المللی ، مرگ جانگذارسحر، دخترآبی ایران، همچون گلوله توپی آتشین برعمامه ،عبا وردای ملاها فرود آمد. خبرآتش سوزی دختری مظلوم ومرگ تاثیرگذارش بسرعت برق وباد، بال وپرگشود، کوچه وپس کوچه های شهرهای وطن را درنوردید وازمرزها فراتررفت. ریسجمهوربرگزیده مقاومت خانم مریم رجوی وکمیسیونهای ورزش وزنان شورای ملی مقاومت، قاتلان ومسببان فاجعه را که حاکمان بی وطن تهران باشند بشدت محکوم کردند. ورزشگاههای ایران نامش را فریاد زدند. ورزشکاران وفوتبال دوستان به احترامش سکوت کردند. تماشاگران برایش دست زدند وبرای سحروهمه سحرهای تحت ستم، سرود خواندند وشعاردادند. 

طرفداران تیم داماش گیلان دست افشان وپایکوبان شعاردادند دخترآبی ایران جاودان.

فوتبالیستها وباشگاههای مشهوردنیا دررم، اسپانیا،آلمان، وبسیاری ازکشورهای دیگرنشانی ازرنگ آبی، دراحترام به سحربه اهتزاردرآوردند. بدینسان ظلم برزنان میهن درزنجیر، جهانگیرشد وبررسوایی عالم گیرآخوندها بسی افزود.

توییت تیم ملی زنان نروژ در حمایت از سحر خدایاری (دختر آبی): 

“در نروژ زنان برای مدال مبارزە می کنند. در دیگر نقاط جهان زنان مجبورند برای ورود بە استادیوم و تشویق تیم محبوبشان مبارزە کنند. ما (یاد) تو، دختر آبی و هر کسی را کە برای مسابقە برابر مبارزە می کند گرامی میداریم.”

درکشورسوئد شخصا بابسیاری ازمردم عادی برخورد داشته ام که ازسحروظلمی که براورفته است میگفتند. افکارعمومی این کشورباعث شد وزیرخارجه جدید برغم دستگاه مماشات حاکم برسیاست خارجه، مجبورشود درتویترش به این امربپردازد. 

به‌دنبال مرگ سحر، موجی از نفرت عمومی در شبکه‌های اجتماعی علیه رژیم آخوندی برخاست. این موج خشم و نفرت مردمی اکنون به درون رژیم ریخته و بحران درونی رژیم را تشدید کرده است. باندهای حاکم هر یک برای دربردن خود، دیگری را متهم می‌کنند. در جریان این تک و پاتک‌ها آنچه عیان شد ماهیت زن‌ستیز رژیم حاکم است

کیهان خامنه‌ای دمیدن در خبرهای کم‌اهمیت را ترفند باند روحانی برای لاپوشانی بی‌عملی این باند در رسیدگی به حقوق زنان دانست!

 پاسدارشریعمتداری در مطلب دیگری خطاب به روحانی چی ها نوشت: «سحر خدایاری را همان‌هایی‌ کشته‌اند که برایش اشک تمساح می‌ریزند!”

روزنامهٔ حکومتی ایران هم در مورد توجیهات حکومتی در مورد مرگ سحر خدایاری نوشت: «توجیهات درباره تلخی حادثه خودسوزی یک دختر جوان، از ضرورت تحلیل و ریشه‌یابی و الزام به گفتگو درباره آن تا روشن شدن مسأله و تلاش برای راه‌کار نمی‌کاهند. «مسأله زن» در پس این حادثه نهفته است و آنچه اکنون مطرح است، نوک کوه یخ «مسأله زن» در ایران امروز است!

سخنگوی فاسد قوه قضاییه خامنه ای یک هفته پس ازمرگ دخترآبی مجبورشد برای چندمین باربه صحنه آمده وشخصیت قربانی را نامتعادل بداند.

 کاربری درتویتر نوشته بود ارمغان آخوند جلاد رئیسی طی شش ماه ۱۰۰۰سال حبس ۱۹۲۸ضربه شلاق و جزای نقدی طی شش ماه ریاست آخوند ابراهیم رئیسی از(۱۷ اسفند ۹۷ تا۱۷ شهریور ۹۸)بر قوه قضاییه ۲۱۲ تن از فعالان حوزه های مختلف سیاسی یا مدنی به ۱۰۰۰ سال زندان و۱۵۰۰ ضربه شلاق محکوم شدند.

 معلوم نیست دراین مدت چه تعدادی شکنجه، اعدام ویا مجبوربه خودکشی وآتش سوزی شده اند. مسبب همه این جنایات، بزرگ عمامه داران خامنه ای است ولاغیر!

آنچه معلوم وقطعی است مبارزه خستگی ناپذیراقشارمختلف مردم ایران است. خلق همیشه قهرمان ایران برغم خفقان مطلق ودارودرفش حاکم برمیادین شهرها، یکدم آرام وقرارنداشته اند. نه شقاوت فوق تصورآخوندها علیه زنان ومردان ایران ونه دجالیت بی نظیرآنها برای نومیدکردن مردم ره بجایی نخواهد برد. شب سیاه وخفقان آخوندی درشعله های سرکش خشم مردم بپاخاسته درحال سوختن است. ظلمت وتباهی حاکمیت ملاها درحال سپری شدن است، سحرآبی وآزادی مردم ایران درراه است.

محمد قرایی- سوئد

شهریورنودوهشت

شهریورنودوهشت