شرط خروج زن از منزل در ضمن عقد نکاح: فتوای خامنه ای

دایناسور قرن ۲۱خامنه ای، به پرسشی درباره «شرط خروج زن از منزل در ضمن عقد نکاح» پاسخ داده

سؤال: آیا زن در ضمن عقد نکاح می تواند شرط کند اجازۀ خروج از خانه به دست خودش باشد؟
جواب : اگر شرط کند که به طور کلی خروج از منزل به دست خودش باشد، این شرط باطل است، ولی اگر شرط کند که برای برخی از کارهای مجاز مثل رفتن به محل کار، بدون اجازه خارج شود، اشکال ندارد. شفقنا