شرکت نخست وزیر سوئد در رژه هموسکسوئلها

1200فردریک ریتقلدت نخست وزیر سوئد، از حرب مدرات در رژه امروزبیش از 60000 هموسکسول در استکهلم شرکت کرد.

در این رژه که هرساله برگزار میشود رعبران حزب سوسالذموکراتها، حزب زنان پیشرو ئ حزب مردم، حزب چپ نیز شرکت داشتند.

فستيوال همجنسگرايان که قبلا هفته آزاد سازینام داشت همه ساله در همين تاريخ بر گزار می شود.  در اين هفته هموسکسوئل ها، بای سکسوئل ها ، ترانس سکسوئل ها ، ترانسوسيت ها وانسانها با ديگر گرايش های انسانی ـ جنسی آزادانه و با لباس های رنگارنگ در شهر در تجمعات مختلف شرکت می کنند. چندين سينما به نمايش فيلمهای همجنس گرايانه مبادرت می کند و همجنس گرايان به طور بسيار علنی تر در اجتماع ظاهر می شوند.

در اوايل دهه هشتاد ميلادی پديده همجنس گرايی از ليست سياه بيمارهای روانی خط خورد. آنچه قبل از آن بيماری روانی خوانده می شد و مبتلای به آن آنچنان با شک های الکتريکی و داروهای شيميايي تحت درمان قرار می گرفت که از نظر جسمی و روحی در هم شکسته و تخريب می شد، ديگر به عنوان بيماری روانی مطرح نشد و تنها به عنوان يک شيوه زندگی شناخته شد. از آن زمان تا امروز جنبش همو سکسوئل ها راه بسيار زيادی را برای شناساندن حق همجنسگرايان به عنوان انسان به مردم طی کرده است.

در ايران هنوز صحبت از همجنسگرايی تابو است و معرفی هم جنس گرايی به عنوان جرمی که مجازاتی برابر با مرگ دارد به حضور فعال اين تابو در جامعه دامن می زند. پیش از این محمود احمدی نژاد رئیس جمهور پیشین رژیم اخوندی گفته بود در ایران همجنسگرا وجود ندارد.