شمس الضحی احسانی ناطق: انتخاب،انتخابات،انتخابات ریاست جمهوری

 انتخاب چه لغت زیبا و پر معنایی است چه خوب است که چنین لغتی را داریم که به ما این حق را میدهد که آزاد فکر کنیم و آزاد زندگی کنیم.

با این لغت زیبا میتوانیم نیازهای خود را تعیین و برآورده کنیم من هر وقت به لغت انتخاب وانتخابات فکر میکنم بیشتر به مفهوم دموکراسی وبرابری پی میبرم.

 انتخاب لباس، انتخاب زبان، انتخاب حرفه، انتخاب مسیر آینده، انتخاب مذهب،انتخاب برابر زندگی کردن در کنار مردان وزنان و سهم برابر برداشتن…

 اینکه ما زنان و دختران بدانیم که قدرت و حق این را داریم که انتخاب کنیم  در راس رهبری ،ریاست جمهوری و قضاوت قرار بگیریم.

ولی وقتی بر میگردم به انتخابات ریاست جمهوری در ایران که در پیش روی ماست سراسر پر از خشم و اندوه میشوم که من به عنوان یک زن حق هیچگونه انتخابی را ندارم حق تحصیل مورد علاقه، حق انتخاب لباس، حق انتخاب کاروفراتراز آن حق انتخاب رییس جمهور مورد علاقه که بتواند آمال وآرمان من و ما را رهبری کند و پیش ببرد.

 رییس جمهور منتخب من و ما ایرانیان آزاده خانم مریم رجوی است که ما متاسفانه در اینجا هیچ حق انتخابی نداشته و لغت انتخاب این واژه ی زیبا و پر معنا وقتی به رژیم باز میگردیم معنای انتصاب و انتصابات پیدا میکند.

تا آن روزی که واژه ی انتخاب و انتخابات مفهوم واقعی خودرا پیداکنند ما زنان و مردان باید فعالیت مضاعف کنیم تا بتوانیم

شمس الضحی احسانی ناطق
2017 04 22