شهیاد احسانی: چرا و برای چه داعش پسر خوانده رژیم آخوندی است

shahyadخدمت شما خوانندگان عزیز، قصد دارم دلایلی را طرح کنم که چرا داعش پسرخواندۀ ارتجاع آخوندی برادر خوانده ودست پرورده رژیم فاسد ایران است.

استفاده ابزاری از داعش برای ایجاد رعب و وحشت در داخل کشور است یکی از دلایلی است که رژیم ضد انسانی و ضد ایرانی حاکم بر میهنمان قصد دارد تا بدین وسیله، چهرۀ کریه و هیولایی خود را بزک کند. آخوندهای جنایتکار با پخش صد باره جنایت های داعش در تلویز یون حکومتی خود وتاکید بر این موضوع که اگر ما نباشیم، گروه هایی همچون داعش می آیند و این جنایت ها را در ایران ادامه خواهند داد، میخواهند همچون گرگهای هار خود را در لباس “گوسفند” برای مردم ایران جلوه نمایی کنند.

رژیم جنایتکار در مقیاس با داعش میگوید که اگر ما با دلایل خود ساخته بد حجابی وبد پوششی، اینگونه با زنان و خواهران و دختران شما رفتار می کنیم و جوانان شما را با زور و خشونت به بازداشتگاه برده وبه آنها حتک حرمت وتجاوز می کنیم وبه اصطلاح آ نها را تنبیه می کنیم، این داعشی ها جوانان شما را خواهند کشت.
اگر ما می گذاریم به موسیقی های فیلتر شده گوش دهید، داعش چنین اجازه ای را به شما نخواهند داد وسزای گوش دادن به موسیقی در نزد داعش مرگ است، لاکن ما فقط زندان و شکنجه میکنیم.

اگر ما به بهانه مخالفت با ولایت فقیه فقط مجاهدین ودگراندیشان مخالف را اعدام می کنیم ویا زندگی را بر دیگر مذاهب سخت وحق مشارکت در امور کشور را از آنها سلب می کنیم، داعش تمام مذاهب به جز طرفداران عقیده خود را می کشند.
اگر ما زن ها را از زندگی اجتماعی دور می کنیم ولباس خاصی را برای حضور آنان دراجتماعات برایشان در نظر گرفته ایم، لاکن داعش حتی اجازه خروج زن ها را از خانه نخواهند داد.
اگر ما در طول فقط چند ماه 1000 نفر را اعدام می کنیم، داعشی ها در عرض چند روزبدین آمار دست خواهند یافت وهزاران ظلم و جور و تبعیضی را که ما بر شما، ملت مظلوم روا داشته و می داریم، داعش صد ها برابر سخت تر از این را می تواند بر شما وارد کنند، و……

در انتها آخوندهای خمینی صفت میخواهند بدین نتیجه برسند که: پس ما خوب هستیم وبدانید که از ما بد تر هم وجود دارد. ولی در این جا باید خاطر نشان کنم که داعش دست پرورده و فرزند خواندۀ همین رژیم مرتجع و ضد بشری است که آنها با استفاده از جنایت های این گروه میخواهند با عوامفریبی بر طبل توخالی خوبی ودرستی خود بکوبند و از شرایط پیش آمدۀ ضد داعشی درفضای جهانی و عمومی، فرصت طلبانه که از ویژگی های تفکر آخوندیسم است، ظاهری عامه پسند برای خود بزک کند، غافل از اینکه ایدئولوژی متعفن، عقب افتاده و زن ستیز آنها، دم خروس را از زیرعبای آخوند خامنه ای، در جنایات ضد انسانی اسیدپاشی علیه زنان میهنمان، برای جهانیان آشکار و هویدا کرد و اینبار رسواتر از همیشه به همه جهان ثابت کرد که ابوداعش و پدرخوانده داعش، خود رژیم آخوندهای حاکم برا ایران است.

در این که داعش یک گروه خشن، ضد بشری و تروریستی است وباید نابود گردد برکسی هیچ شک و شبهه ای باقی نگذاشته است، لیکن سئوال اساسی این است که داعش یا هر گروه و سازمان مذهبی و ارتجاعی که در منطقه ظهور میکنند، از کدامین ایدوئولوژی تغزیه و انگیزۀ تخریبی گرفته و میگیرند.
اینجاست که میگوییم، رژیم ضد بشری خمینی، سرچشمه و منبع هر گروه داعشی بوده، است و تا مدامی که بر مصدرحکومت هستند، خواهند بود.
نتیجه: برای نابودی داعش میبایست ابوداعش را یعنی رژیم ستمکار آخوندی را از صحنه تاریخ محو کرد. میبایست سر چشمه داعش ها را برای همیشه خشکانید و این مهم هرگز میسر نخواهد شد، الا اینکه از آنتی تز آن یعنی سازمان مجاهدین خلق ایران با ایدئولوژی اسلام دمکراتیک و برهبری خانم مریم رجوی حمایت شود.

به امید آن روز شهیاد احسانی ناطق
سوئد 27/10/2014