علی لاريجانی: نرمش قهرمانانه تغيير تاکتيک ها است

پاسدار علی لاريجانی رئيس مجلس ارتجاع گفت: نرمش قهرمانانه تغيير تاکتيک ها است نه استراتژی نظام. به طور حتم استراتژی نظام در حوزه هسته يی هيچ وقت تغيير نمی کند.
وی تأکيد کرد: به طور حتم دستاوردهای 20ساله کشور در حوزه هسته يی با هيچ موضوعی تغيير نمی کند.

رييس مجلس ارتجاع با اشاره به اين که «نرمش قهرمانانه تغيير تاکتيک‌ها است نه استراتژی نظام»، تصريح کرد: «در شرايط کنونی دولت دارد منطق گفت‌وگو را دنبال می‌کند اما به طور حتم استراتژی نظام در حوزه هسته‌ای هيچ وقت تغيير نمی‌کند.» و تاکيد کرد: «به طور حتم دستاوردهای ۲۰ ساله کشور در حوزه هسته‌ای با هيچ موضوعی تغيير نمی‌کند.»