فراخوانِ شورای ملی مقاومت براي نجات 5 زنداني سياسي اعتصابي

مقاومت ايران براي نجات جان پنج زنداني سياسي در زندانهاي قزل حصار و گوهردشت كرج فرا خوان مي دهد و از عموم مراجع بين المللي و ارگانهاي حقوق بشري خواستار يك اقدام فوري براي رسيدگي به خواست اين زندانيان و توقف فشارهاي ضدانساني عليه آنها و لغو حكم اعدام چهار تن از آنان است.
چهار زنداني اهل سنت كرد به نامهاي حامد احمدي، كمال ملايي، و جمشيد و جهانگير دهقاني (دو برادر) بر اثر 35روز اعتصاب غذا حالشان بسيار وخيم است. آنها كه صرفاً به خاطر اعتقادات مذهبي شان توسط قضاييه آخوندي به «تبلیغ علیه نظام، افساد فی الارض و محاربه» متهم و به اعدام محكوم شده اند، پس از آن كه توسط دژخيمان رژيم آخوندي براي اجراي حكم اعدام از زندان گوهردشت به قزلحصار منتقل شدند، دست به اعتصاب غذا زدند. اين چهار زنداني چهار ماه و نيم قبل از اين اعتصاب غذا به مدت 75روز در اعتراض به صدور حكم اعدامشان دست به اعتصاب غذا زده بودند.
چهار زنداني اعتصابي بين 10تا 15كيلو كاهش وزن دارند و فشار خون آنها به 6تا 8كاهش يافته است. هريك از آنها تا بحال چندين مرتبه بيهوش شده و مدت بيهوشي آنان نيز افزايش يافته است. درد در ناحيه كمر و كليه ها و تاري ديد و خونريزي شديد معده افزون بر شكنجه هاي روحي است كه بر اين زندانيان اعمال مي شود. آنها در دخمه هاي تنگ و تاريك بدون كمترين امكانات با لباس زندانيان در آستانه اعدام نگهداري مي شوند و مورد اهانت قرار مي گيرند. دژخيمان به اين زندانيان كه روزه نيز هستند، در گرماي تابستان حتي زمان افطار از دادن آب خنك به اين زندانيان خودداري مي كنند.
آنها براي توجيه اين رفتار ضد انساني شان به اين چهار زنداني مي گويند ما هيچ مسئوليتي در قبال شما نداريم، چرا كه شما را موقتاً و براي اجراي حكم اعدام به اينجا منتقل كرده اند
دژخيمان رژيم از جمله خدابخشي، قاضي ﻧﺎﻇﺮﺑﺮﺯﻧﺪﺍﻥ، سهراب سليماني، رئيس كل زندانهاي تهران و علي حسيني رئيس زندان قزل حصار به پيگيريهاي خانواده هاي دردمند اين زندانيان پاسخي نمي دهند و آنها را با دادن جوابهاي دروغ و ضد و نقيض سر مي دوانند.
حال زنداني سياسي رضا شهابي عضو سنديكاي شركت واحد اتوبوسراني تهران نيز بر اثر 48روز اعتصاب غذا به وخامت گراييده است. وي طي روزهاي گذشته در حالي كه به خاطر وخامت حالش به بيمارستان منتقل شده بود، با دستبند به تخت بسته شده بود، رضا شهابي در اعتراض به تبعيد از بند 350 اوين به زندان گوهردشت از روز 11خرداد دست به اعتصاب غذا زده است. عوامل اطلاعات آخوندي مانع ملاقات خانواده اين زنداني سياسي با وي هستند.
اين فعال كارگري بر اثر شكنجه در ناحيه كمر و گردن آسيب جدي ديده است اما شكنجه گران به رغم توصيه پزشكان از عمل جراحي وي جلوگيري مي كنند.
در همين حال، زنداني سياسي آقاي محمد امین آگوشی، معلم بازنشسته، كه از روز 17تير در اعتراض به تبعيد خود به زندان مرکزی زاهدان دست به اعتصاب غذا زده، از هفته گذشته به سلولهای انفرادی بند قرنطینه كه شكنجه‌گاهي بيش نيست، منتقل شده است.

دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران
27 تير 1393 (18ژوييه 2014)