فراخوان انجمن زنان گوتنبرگ، سوئد

انجمن زنان ايراني مقيم شهر گوتنبرگ، سوئد، طی بیانیه ای ضمن محکوم کردن اعدامها در ایران از مقامهای دولتی و حقوق بشری سوئد خواستار ارجاع پرونده حقوق بشر رژیم ایران به طور عام و ارجاع پرونده عاملان و عامران جنايات سال 67 به مراجع بینالمللی شده است.

متن اطلاعیه:

ik-(1)بار ديگر رژيم خون آشام آخوندي درون كثيف و دندانهاي تيز به خون آغشته اش را با اعدام دسته جمعي زندانيان اهل سنت نشان داد و با خيال خام خود اميدوار است كه مقاومت درون زندانها را به اين وسيله سركوب كند.

25 اعدام در يك روز ، يادآور قتل عام تابستان ١٣٦٧ است كه پس از فتواي خميني دجال  ٣٠٠٠٠ مبارز و مجاهد در بند با سرود نه به تسليم و نه به جمهوري اسلامي وبا ايستادگي بر مواضع ارماني خود به جوخه هاي مرگ سپرده شدند. براستي كه انها مشعل هاي فروزاني در راه رسيدن به آزادي در ايران هستند.

در بيست و هشتمين سال جوشش خون شهيدان قتل عام سال ٦٧ شاهديم كه در نتيجه گستردگي ضربات پيروزي مقاومت مردم ايران بر پيكر پوسيده رژيم ضد بشري آخوندي و كسب موفقيتهاي بين المللي و اعتراضات گسترده مردمي در داخل كشور وموضعكيري هاي قوي و علني زندانيان سياسي ابعاد مبارزه مردم ايران هر چه بيشتر اوج گرفته و صداي شكستن پايه هاي لرزان اين حكومت شنيده مي شود.

رژيم ددمنش آخوندي از حربه هميشگي خود يعني سركوب و اعدام استفاده مي كند تا جو ترس و نا اميدي را رواج دهد. غافل از اينكه مقاومت زندانيان در بند با ايستادگي و تحمل شكنجه و اعتصاب غذاهاي طولاني براي رسيدن به حقوق خود نشان داده است كه تنها راه مبارزه با رژيم مقاومت و مقاومت با شعار سرنگوني سرنگوني سرنگوني است.

انجمن زنان ايراني مقيم شهر گوتنرگ سوئد ضمن محكوم كردن قتل عام سال ١٣٦٧ به ويژه زنان باردار خواستار محكوميت اين عمل ننگين و ارجاع پرونده اين قتل عامها به مراجع حقوقي بين المللي و محاكمه سران رژيم ايران به ويژه افراد كميته مرگ از جمله پور محمدي وزير دادگستري دولت روحاني مي باشد

همچنين خواهان اقدام سريع دولت سوئد بعنوان كشوري مدافع حقوق بشر براي ارجاع پرونده عاملان و عامران اين جنايات به دادگاههاي بين المللي هستيم.

همچنين ما اعضاي انجمن زنان ايراني شهر گوتنبرگ سوئد تاكيد ميكنيم:

١- اعدامها و هرگونه فشار بر زندانيان در بند در ايران را محكوم مي كنيم.

٢- خواهان محاكمه سران رژيم آخوندي و مسئولين قوه قضايي ان در دادگاه هاي بين المللي هستيم.

٣- خواهان محاكمه عاملان و عامران قتل عام سال ١٣٦٧ (١٩٨٨) هستيم.

٤- خواهان محكوميت اين جنايتها توسط مراجع حقوق بشري هستيم.

٥- ما در تظاهرات نه به اعدام در  ٢٧ماه اگوست در شهر گوتنبرگ سوئد شركت مي كنيم.

٦- ما همراه و همپاي مبارزان در داخل كشور بپا مي خيزيم و براي حمايت از مقاومت زندانيان در بند در روزهاي ٢٤-٢٧ اگوست اعتصاب غذا خواهيم كرد.

انجمن زنان ايراني در گوتنبرگ سوئد