فراخوان به تظاهرات بزرگ در حمایت از قیام کنندگان – استکهلم

اتحاد انجمنها برای ایران آزاد هموطنان آزادی خواه را به تظاهرات بزرگ در استکهلم فرا می خواند.

هواداران شورای ملی مقاومت روز شنبه 30 نوامبر تظاهرات بزرگی را در حمایت از قیام کنندگان در ایران در میدان سرگل برگزار میکنند.

اتحاد انجمنها برای ایران آزاد (FFFI)در این تظاهرات شرکت میکند و از همه ایرانیان آزاده خواه درخواست میکند که در این تظاهرات شرکت کنند. با شرکت در این تظاهرات پیام ایرانیان را برای تغییر رژیم به گوش سیستمداران و مردم سوئد برسانید. این یک وظیفه ملی است.

مکان: میدان سرگل، استکهل, Sergels torg زمان: 13:00 الی 16:00